تکالیف دوره فشرده

برای اینکه در فرصت کم باقیمانده٬ سوالات بهینه از جلد اول هر یک از کتابهای ریاضی ۱و۲ را همزمان با کلاس حل کنید٬ پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۷ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱  خواهند بود.

 

                            

 جلسه اول(۵ شنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۷ الی ۲۱)


 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۳ تا ۳۵ + صفحه ۶۱ تا ۹۰ + صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه اول:

فصل ۱(صفحه ۱۳ تا ۳۵):

    تست ۳ ٬ تست ۱۵ ٬ مثال ۶ ٬ مثال ۱۰ ٬ تست ۱۳ ٬ مثال ۱۳ ٬ تست ۱۹ ٬ تست ۲۰.

فصل ۲(صفحه ۶۱ تا ۸۹): 

    تستهای  ۱  و ۳  و ۴ ٬  مثال ۳(الف٬ ب٬ ج) ٬ تست ۸ ٬ مثال ۷ ٬ تست  ۱۳ ٬ مثالهای ۹ و ۱۰ ٬ تست ۱۶ ٬  تستهای  ۲۲  و ۲۳ ٬ تستهای ۳۰  و ۳۲ ٬  تستهای ۳۹ و ۴۱ و ۴۴ ٬  تست   ۵۳ ٬  تست ۵۵ ٬  تست  ۵۷ ٬ تست  ۶۰ .

فصل ۳(صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵) :

    مثال ۱ ٬ تست ۱ ٬ تست ۴  ٬ تستهای  ۸ و  ۱۴و  ۱۵ ٬ تستهای ۱۶ و ۱۹.  


جلسه دوم (جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۸ الی ۲۱)


 مطالب تدریس شده : صفحه  ۱۳۵ تا ۱۶۴ + صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۴

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوم:

فصل  ۳ (صفحه ۱۳۵ تا ۱۸۴): 

    تستهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۷ ٬ تستهای ۳۱ و ۳۳ ٬ تستهای ۳۷ و ۳۹ و ۴۴ و ۴۵ ٬تستهای ۴۹ و ۵۰ ٬ مثال ۲۷ ٬  تستهای ۶۸ و ۷۰ ٬ مثال ۳۲ و ۳۳ ٬ تستهای ۷۳ و ۷۶ و ۷۷ ٬ مثال ۳۶ ٬ تست ۸۱ ٬ تستهای ۸۹ و ۹۰


جلسه سوم (شنبه ۳۰  بهمن ساعت ۳۰ : ۱۶ الی ۲۱)


 مطالب تدریس شده : صفحه  ۱۶۵ تا ۱۶۸ + صفحه  ۲۴۵ تا ۲۷۱

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه سوم :

فصل  ۳ (صفحه ۱۶۵ تا ۱۶۸): 

    مثال ۲۷ ٬ تستهای ۶۳ و ۶۴

فصل ۴(صفحه ۲۴۵ تا ۲۷۱)

   مثال ۱ ٬ تستهای ۲ و ۴ ٬ مثال ۲ ٬ تستهای ۷ و ۸ ٬ مثال ۸ ٬ تست ۱۳ ٬ مثال ۱۱ ٬ تستهای  ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ٬ تست ۲۱ ٬ مثال ۱۵ و ۱۷ ٬ تستهای ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ ٬ تستهای ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ 


 جلسه چهارم (پنج شنبه ۵ بهمن ساعت ۱۷ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : صفحه  ۲۷۲ تا ۳۰۴

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه چهارم :

فصل ۴(صفحه ۲۷۲ تا ۳۰۴)

   مثالهای  ۱۹ و ۲۰ ٬  تستهای ۴۰ و ۴۲ و ۴۴ و ۴۶ ٬ تستهای ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ و ۵۶ و ۶۰ و ۶۲ ٬ مثال ۲۶ و ۲۸ ٬ تست ۶۴ ٬  مثال ۳۲ ٬ مثال ۳۷ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۲ ٬ تستهای ۸۲ و ۸۳ ٬ تستهای ۸۷ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۴.


 

 

 جلسه پنجم (جمعه ۶ بهمن ساعت ۱۷ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : صفحه ۳۰۵ تا ۳۲۴ + صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه پنجم :

فصل ۴(صفحه ۳۰۵ تا ۳۲۴)

   مثال ۴۶ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۶ و  ۹۷ ٬  تستهای ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ ٬ مثال ۵۱ و ۵۲ ٬ تستهای ۱۰۷ و ۱۰۸ ٬ تستهای ۱۰۹ و ۱۱۰ ٬ مثال ۵۷ و ۵۸ ٬ تست ۱۱۳ ٬ تستهای ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۲۰.

فصل ۵ (صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲)

مثال ۲ ٬ تست ۱ ٬ تستهای ۵ و ۶ و ۸ ٬ مثال ۶ و ۷ ٬ تستهای ۱۲ و ۱۵ ٬ تست ۱۷ ٬ مثال ۹ و ۱۰ ٬ تست ۱۹.


 

 جلسه ششم (شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴ + صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۸+ صفحه ۵۰۸ تا ۵۱۹

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه ششم :

فصل ۶(صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴)

   تستهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵  ٬  مثال ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ٬  تستهای  ۷ و ۹  و ۱۲ ۱۳ و ۱۴ ٬  تست ۱۸ ٬ مثال ۱۰ ٬  تستهای  ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ و ۲۵  و ۲۷ 

فصل ۷ (صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۸)

مثال ۲ ٬ تست ۱ ٬  تستهای  ۳ و ۵  و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵.

فصل ۷( صفحه ۵۰۸ تا ۵۱۹)

مثال ۱۳(الف و ب)٬ مثال ۱۴ ٬ تستهای ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۲ ٬  تست ۴۸.


 

 جلسه هفتم (پنج شنبه ۱۲ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : صفحه  ۴۹۹ تا ۵۰۷ + صفحه ۵۲۰ تا ۵۳۸+از کتاب ریاضی ۲( صفحه ۱۳ تا ۴۵)

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هفتم :

فصل ۷(صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۷)

   تستهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ ٬ تستهای ۳۱ و ۳۲.

فصل ۷ (صفحه ۵۲۰ تا ۵۳۸)

تستهای ۵۲ و ۵۴ و ۵۶ ٬ تستهای ۵۸ و ۶۰ ٬ تستهای ۶۲ و ۶۳ ٬ مثال ۲۶ و ۲۷ ٬ تستهای ۶۷ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۴ ٬ تستهای ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۶.

 

سوالات تعیین شده از این به بعد از جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

      

فصل ۱( صفحه ۱۳ تا ۴۵)

تست  ۲ ٬ تستهای  ۶ و ۸ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۴ ٬ تست ۲۱ ٬ تست ۲۴ ٬  مثال ۸ ٬ تست ۳۵ ٬ تست  ۴۲


 

جلسه هشتم (جمعه ۱۳ اسفند  ساعت ۱۸ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۵۰ تا ۵۵ + صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴+ صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۱

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هشتم :

فصل ۱(صفحه ۵۰ تا ۵۵)

   مثال ۱۲ ٬ تستهای ۵۱ و ۵۳  و ۵۴ ٬ تست ۵۹ 

فصل ۲ (صفحه ۱۰۵تا ۱۲۴)

 مثال ۳ ٬ مثال ۵ ٬ مثال ۹ ٬ تستهای ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ ٬ نسنهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ٬ تستهای ۲۲ و ۲۳ 

 فصل ۳( صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۱)

   تستهای ۱ و ۲ ٬ مثال ۵ ٬ مثال ۶ ٬ تستهای ۷ و ۸ و ۱۰.


 جلسه نهم (پنجشنبه ۱۹ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۱۶۲ تا ۱۹۵

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه نهم  :

  فصل ۳( صفحه ۱۶۲ تا ۱۹۵)

   مثال ۹ ٬ مثال ۱۲ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ ٬ مثال ۱۶ ٬ مثال ۱۷ ٬ تستهای ۳۱ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ ٬ تستهای ۴۵  و ۴۶ و ۴۷ و ۴۹  و ۵۲ ٬ مثال ۲۳ ٬ تستهای ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۵ ٬ مثال ۲۵ ٬ تستهای ۶۶ و ۶۷ و  ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴.

 


 جلسه  دهم (جمعه ۲۰ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۱۹۶ تا ۲۱۵ + ۲۸۵ تا ۳۰۸

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دهم :

  فصل ۳( صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۵)

   مثال ۲۶ ٬  تست ۷۷ ٬ مثال ۳۰ ٬ تستهای ۸۱ و ۸۲ ۸۵ و ۸۸  ٬ مثال ۳۱ ٬ تستهای ۸۸  و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۷

 فصل ۴( صفحه ۲۸۵ تا ۳۰۸)

   مثال ۴ ٬  تستهای ۳ و ۵ و ۹ و ۱۱ ٬ تستهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۱ ٬ ۲۳ ٬ مثال ۶ ٬ تستهای ۲۵ و ۲۷ و ۲۹  و ۳۰ و ۳۴ ٬ مثال ۸ ٬  مثال ۱۰ ٬ تستهای ۳۷ و ۳۹.


جلسه  یازدهم (پنج شنبه ۲۶ اسفند  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۳۰۹ تا ۳۲۸ + ۳۶۹ تا ۳۸۲

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه یازدهم :

  فصل ۴( صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۸)

   مثال ۱۱ ٬  تستهای  ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ ٬ مثال ۱۲ ٬ تستهای ۴۶ و ۴۹ و ۵۰  و ۵۲ و ۵۳ ٬ مثالهای  ۱۳  و ۱۴ ٬ تستهای  ۵۴ و ۵۵ و ۵۸  و ۵۹ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ 

 فصل ۵( صفحه  ۳۶۹ تا ۳۸۲)

    تستهای  ۱و ۲ و ۳ و ۴ ٬ مثالهای  ۴  و ۵ ٬  تستهای ۷ و ۱۰ و ۱۱ ٬ مثال ۷ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸.


جلسه  دوازدهم (جمعه ۲۷ اسفند  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه ۳۸۳ تا ۴۳۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوازدهم:

  فصل ۵( صفحه ۳۸۳ تا ۴۳۰)

   مثال های ۱۰ و ۱۱ ٬  تستهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ ۲۷ و ۳۰ ٬ مثالهای  ۱۶  و ۱۷ ٬ تستهای  ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ و  ۴۵ ٬  مثالهای  ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ ٬ تستهای  ۴۸ و ۴۹ و ۵۱  و ۵۲ و ۵۳ ٬ مثال ۲۴ ٬  تستهای ۵۵ و ۵۸ ٬ مثال های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ ٬ تستهای ۶۱ و ۶۳ و ۶۴  و ۶۶ و ۶۷ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۴ ٬ مثال ۳۳ و ۳۴ ٬ تستهای ۷۵ و ۷۷